KJØPSBETINGELSER

Generelt

De angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer levert av Gulvspesialisten. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Gulvspesialisten så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom. Betingelsene er utarbeidet ihht. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

 

Selger

Gulvspesialisten

Org.nummer: 919 486 759

Gulvspesialisten 100% Gulv AS
Conrad Mohrs veg 11

5054 Bergen

 

 

Priser og levering

Alle priser er i norske kroner (NOK) og inkludert merverdiavgift (MVA) og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

 

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

 

 ALLE OPPGITTE LEVERINGSTIDER ER VEILEDENDE, OG KAN AVVIKE

 

 Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Gulvspesialisten, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. 

 

Frakt

Ved levering til adresse, menes til gateplan. Det er ikke inkludert innbæring til bolig. Når varene mottas må de kontrolleres for skader, og evt. skader må påføres sjåførens fraktbrev. Synlige fraktskader som ikke er notert på fraktbrev, vil ikke erstattes.


Produktkontroll
Før og under montering må kunden selv kontrollere produktet. Dersom produktet blir montert med synlige feil, bortfaller reklamasjonsretten. Alle gulv-produkter blir levert med monteringsveiledning i pakkene som til enhver tid skal følges, hvis ikke monteringsveiledning følges bortfaller garantien på produktet.

 

Reklamasjon

Før feil meldes til Gulvspesialisten, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Gulvspesialisten har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Gulvspesialisten slik at Gulvspesialisten kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Gulvspesialisten melding straks etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. 

 

Avhjelp

Gulvspesialisten skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Gulvspesialisten, iverksette tiltak for å hjelpe kunden. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Gulvspesialisten, dekker ikke Gulvspesialisten disse utgiftene. 

 

Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. ( jf Angrerettloven paragraf 15 første ledd). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren, selv om det ikke er noe mangel ved den. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Hvis kjøperen mottar angrerettskjema og opplysninger senere enn ved levering av varen, begynner angrerettfristen å gjelde fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene om denne. Hvis kjøperen ikke har mottatt opplysninger og angrerettskjema, vil angrefristen utvides til 3 mnd. Hvis selger ikke informerer om angrerett i det hele tatt, utvides fristen til 1 år. Kjøper som benytter seg av angrerett må sende et ferdig utfylt angrerettskjema til selger pr mail eller brev, og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angrerett vil returkostnader tilfalle kjøper.

 

Retur

Kun lagervarer blir tatt i retur (ikke bestillingsvarer, tilbudsvarer eller partivarer). Retur må gjennomføres innen 30 dager etter at varene er mottatt. Pakker skal returneres på forsvarlig måte, slik at skade ikke kan oppstå. Alle pakker som returneres skal være uåpnet. Ved retur der det ikke er produktfeil, blir det trukket 10% i returomkostninger. Kostnad for returfrakt faller på kunden. 

 

Ekstraordinære forhold
Gulvspesialisten er kun pliktig til hjelp, dersom det er påvist feil eller mangler ved varen. Dette gjelder likevel ikke hvis Gulvspesialisten godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Gulvspesialisten sin kontroll, og som Gulvspesialisten ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Gulvspesialisten er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Gulvspesialistens side. 

 

Salgspant / betalingsvilkår
Gulvspesialisten har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan søke om å få kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer. 

  

Endring i vilkårene

Gulvspesialisten forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Personvern & sikkerhet
Når du handler på Gulvspesialisten.no trenger vi navn, adresse, e-post og telefonnummer. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse og kontakte deg underveis om det skulle være behov. Vi lagrer denne informasjonen i forbindelse med garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes ikke.

 

Kortinformasjon behandles av DIBS gjennom meget sikre rutiner hvor ingen kan se ditt kortnummer igjennom hele betalingsprosessen.

 

Kundedata blir ikke delt med/solgt til tredje part og oppbevares i henhold til norsk lov.

 

 

Force majeur
Er Gulvspesialisten forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Gulvspesialisten fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.